SCLR - мікрогранти для українських біженців

Якщо у вас є навички або ідеї, якими ви хочете поділитися з іншими (а тим самим ви також допоможете своїй громаді), але у вас є сумніви щодо їх реалізації, тоді ми запрошуємо вас на живу сесію про можливість отримання мікрогранту.

Christian Aid надає вам можливість отримати мікрогрант, а Blythswood допоможе вам подати заявку на нього.

 

1. Що таке SCLR?

SCLR (Support for survivor and Community-Led Responses to crises) - це підтримка осіб та горомад у кризовій ситуації. Метою SCLR є збільшення масштабу, впливу та імпульсу власних ініціатив постраждалих від кризи людей, щоб допомогти один одному вижити з гідністю, зміцнити добробут громади та вирішити першопричини вразливості. 

2. Хто може претендувати на мікрогрант?

Ми вважаємо, що першими (і останніми!), хто реагує на кризу, є самі громади. І як правило, дії громад є найефективнішими. Згідно результатів досліджень, люди, які пережили кризу, знаходять стійкість в наявності навичок та спроможності піклуватися про себе, знаючи при цьому, як і куди звернутися за підтримкою, якщо є потреба (дослідження KCL 2017).

Наша мета - підтримати ініціативи постраждалих від кризи людей, які вже намагаються допомогти своїм громадам реагувати на цю жахливу ситуацію.

Ми не можемо фінансувати заявки від груп самодопомоги, які використовують ресурси лише для підтримки себе та власного відновлення. 

Подати заявку на отримання мікрогрантів може будь-яка фізична особа (група осіб), зареєстрована юридично або без реєстрації.

3. Які ініціативи приймаються?

Визнаючи, що існує так багато різних пріоритетів, з якими стикаються люди, ми можемо бути дуже гнучкими з типом ініціатив, які люди хочуть здійснити відповідно до їхніх ідей.  Пропозиції можуть бути спрямовані на:

- елементарне виживання або ремонт інфраструктури громади;

- вирішення питань охорони здоров'я;

- відновлення шкільного навчання;

- відновлення засобів до існування;

- психологічне або емоційне відновлення після травми;

- все інше, що сприяє добробуту громади, зміцнює соціальну згуртованість або підтримує найбільш вразливі верстви населення, які не в змозі допомогти собі самі.

Все залежить від потреб, які вважаються найважливішими для виживання, відновлення та майбутньої стійкості власної громади.

 

Програма передбачає дотримання наступних критеріїв:

1) активність та ініціативність у реагуванні на кризу (не чекаючи на допомогу ззовні або від міжнародних організацій);

2) кандидати вже допомагають іншим, роблячи внесок у покращення добробуту громади;

3) сильний волонтерський дух та місцевий внесок у витрати;

4) доброчесність, довіра на місцевому рівні;

5) турбота про найбільш вразливі та маргіналізовані верстви населення.

 

4. На яку суму можна подати заявку?

Один мікрогрант має вартість 2875 леїв. Одна ініціатива може подати заявку на отримання від 1 до 10 мікрогрантів. 

 

5. Які строки дії програми? 

- ви можете подати заявку на отримання мікрогрантів SCLR до 5 грудня 2022 року;

- з 21 по 25 листопада 2022 року є можливість проконсультуватися з посередником громади  Орбан Естер (Orban Eszter);

- до 12 грудня 2022 року відбіркова комісія прийме рішення;

- ваш план програми повинен бути завершений до серпня 2023 року, остаточний звіт вимагається до кінця серпня.

SCLR – microgrants for Ukrainian refugees

If you have skills or ideas that you want to share with others - and in this way you would help your community also - but you have doubts about it, then we are inviting you to a live session about a micro grant opportunity. Christian Aid would like to offer you a chance for a micro grant, and Blythswood is here to help you apply for it.

1.What is SCLR?

SCLR is a Support for survivor and community-led responses to crises. The aim of SCLR is To increase the scale, impact and momentum of crisis-affected people’s own initiatives to help each other to survive with dignity, strengthen communal well-being and to start addressing root causes of vulnerability. 

 2.Who apply for it?

We think it is the communities in crisis themselves that are first (and last!) responders, and usually by far the most significant. There is a research showing us that the crises survivors felt that resilience means having the skills and capacity to look after yourself whilst knowing how and where to ask for support when needed (KCL research 2017).

Our aim is to support the initiatives of crisis affected people who are already trying to help their wider communities respond to this terrible crisis.

We cannot fund proposals from self-help groups that are using resources only to support themselves and their own recovery. 

Can apply for microgrants any group or individual, with or without legal form.

3.What kind of initiatives are eligible?

Recognizing that there are so many different priorities facing people, we can be very flexible with the types of initiatives that people want to undertake according to their ideas. Proposals can be for:

- Just basic survival

- Repair community infrastructure

- Issues of community health

- Resuming schooling

- Reactivating livelihoods

- Allowing psychological and emotional recovery from trauma,

basically anything that contributes to community well-being and which strengthens social cohesion or supports the most vulnerable who are unable to help themselves. It all depends on the opportunities identified by local groups identify as being most relevant to strengthen for their own community’s survival, recovery and future resilience.

The core approach promotes the following eligibility criteria:

  1. Active and taking initiative to respond to the crisis (not waiting for outsiders or aid agencies);

  2. Already helping others, contributing to wider communal well-being;

  3. Strong volunteer spirit and local contributions to costs;

  4. Integrity, locally trusted;

  5. Concern for most vulnerable and marginalized.

4.What amount can you apply for?

One microgrant has the value of 2875.lei. One initiative can apply for 1 to 10 microgrants. 

5.What are the term limits

  1. You can apply for SCLR microgrants until 5th December;

  2. Between 21-25th November there is a consulting opportunity with Orban Eszter, our Community Facilitator;

  3. Until 12th December the Selection Comity will decide;

  4. Your program plan have to be completed by August 2023, the final report is requested by the end of August.